Избери Јазик:

Политика за квалитет

Управување со квалитет

во процесот на производство на профили, цевки, арматурна мрежа и статични носачи за ферт греди

Суровински материјали

Електорзаварените цевки и профили се испорачуваат од општи конструктивни челици со квалитет S 235 JRG, S275 JR и S 335 J2G3 со пропишан хемиски состав и дефинирани механичко-технолошки особини.

КВАЛИТЕТ НА ЧЕЛИКОТ
СТАНДАРД ЗА КВАЛИТЕТ
EN 10025 DIN 17100
ВИД НА ЧЕЛИК
S 235 JRG2 R St 37-2
S 235 JO St37-3 U
S 235 J2G3 St 37-3 N
S 275 JR St 44-2
S 275 Jo St 44-3 U
S 275 J2G3 St 44-3 N
S 335 JR -
S335 JO St 52-3 U
S 355 J2G3 St 52-3 N

Дозволено отстапување

1.Тежина

Тежината на поедини цевки може да отстапува од тежината наведена во табелите во граница од +10% до -8%, и се пресметани на основа на специфичната тежина на челикот од 7,85 кг/дм3.3.

2.Облик

Дозволено отстапување од правоста, правоаголноста, вдлабнатоста, односно испупченоста и извивањето е дадено во следната табела:

КАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗВОЛЕНО ОТСТАПУВАЊЕ
Цевки со кружен пресек Цевки со квадратен или правоаголен пресек
Надворешна мера ±1% надворешен пречник но не помалку од ±0,5 мм ±1% од мерните страни но не помалку од ±0,5 мм
Дебелина на ѕидот ±10% со најмалку ±0,2мм надвор од местото на заварување и аголот на заоблување
Правоаголност - 90° ±1°
Испупченост или вдлабнатост -  ±1% од должината на страните
Надворешен агол на заобленост - најмногу 3a (a=дебелина на ѕидот)
Правост 0,2% од вкупната должина на цевките
Извиеност - 2мм за првите 1000мм, + 0,5мм на секои наредни 1000мм должина